• » Luật, Bộ luật hiện hành
 • » Thông tư sở hữu trí tuệ
 • » Nghị định sở hữu trí tuệ
 • » Luật quốc tế
 • Nghị định sở hữu trí tuệ

  Định dạng Tên tài liệu Chức năng
  Nghị định 99-2013-ND-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Nghị định 122-2010-ND-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Nghị định 119-2010-ND-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ Xem trực tuyến | Tải về
  Nghị định 88-2010-ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về giống cây trồng Xem trực tuyến | Tải về
  Nghị định 133-2008-ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ Xem trực tuyến | Tải về
  Nghị định 80-2010-ND-CP quy định về hợp tác và đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học công nghệ Xem trực tuyến | Tải về