THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

  • » Đăng ký sáng chế
  • » Đăng ký nhãn hiệu
  • » Đăng ký kiểu dáng (design)
  • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
  • » Thủ tục tại Lào
  • » Thủ tục tại Campuchia
  • » Thủ tục tại Myanma
  • Thảo luận với xét nghiệm viên

    Việc thảo luận với xét nghiệm viên có thể được thực hiện nhằm cung cấp thêm những giải thích về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của đơn sáng chế.