BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

  • » Xử lý đơn sáng chế
  • » Xử lý đơn nhãn hiệu
  • » Xử lý kiểu dáng công nghiệp
  • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
  • » Hỏi đáp Sở hữu Trí tuệ
  • Thảo luận với xét nghiệm viên

    Việc thảo luận với xét nghiệm viên có thể được thực hiện nhằm cung cấp thêm những giải thích về tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của đơn sáng chế.