Dịch vụ

  • » Sáng chế
  • » Nhãn hiệu
  • » Kiểu dáng công nghiệp
  • » Xử lý vi phạm
  • » Tư vấn đầu tư
  • » Dịch vụ khác
  • Xử lý vi phạm nhãn hiệu

    Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) cung cấp dịch vụ liên quan đến điều tra, xử lý vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

    • Cung cấp dịch vụ điều tra thị trường, phát hiện về các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ;

    • Cung cấp dịch vụ tư vấn về khả năng giải quyết các vụ việc xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ;

    • Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình pháp lý, thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ;

    • Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thực thi trong quá trình xử lý vi phạm.