• » Facebook
 • » Erato’s life
 • » Erato’s life
 • Quy chế TNV và trở thành TNV

  QUY CHẾ

  Tình nguyện viên – Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Y Tế Giáo Dục VN 

   

  Điều 1. Mục đích 

  Mục đích của hoạt động tình nguyện viên nhằm giúp đỡ cho các hộ  nghèo,  cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em tham gia vào các chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ (viết tắt của Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Y Tế Giáo Dục VN), không nhằm mục đích vụ lợi;

  Điều 2. Điều kiện

  1. Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, tuân thủ các Điều lệ Quỹ và các quy định tại Quy chế này;

  2. Có khả năng và điều kiện tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo do Quỹ tổ chức;

  3. Tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân và đáp ứng các nhiệm vụ cụ thể của Quỹ.

  4. Quỹ khuyến khích sự tham gia của tầng lớp thanh niên, sinh viên, cũng như những người có kinh nghiệm, điều kiện và thời gian, mong muốn đóng góp cho chương trình từ thiện nhân đạo;

  Điều 3. Trách nhiệm

  1. Chấp hành Quy chế tình nguyện viên,  theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc điều hành Quỹ, hỗ trợ việc thực hiện chương trình, dự án của Quỹ, giúp đỡ trẻ em và gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ;

  2. Phối hợp với những người có trách nhiệm trong và ngoài Quỹ để thực hiện nhiệm vụ tình nguyện viên; trao đổi bài học kinh nghiệm, sáng kiến, đề xuất giải pháp cho chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ;

  3. Tuyên truyền, gìn giữ và bảo vệ uy tín của Quỹ;

  4. Tham gia các hoạt động gây quỹ từ thiện nhân đạo theo khả năng và điều kiện của mình;

  5. Thực hiện việc sinh hoạt định kỳ của Quỹ; cung cấp và trao đổi thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

  Điều 4. Quyền lợi

  1. Được Quỹ ghi nhận những đóng góp của tình nguyên viên (TNV), và viết thư giới thiệu tới các tổ chức, cơ quan theo yêu cầu của TNV;

  2. Được trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các chương trình của Quỹ, đóng góp ý kiến cho các hoạt động của Quỹ;

  3. Được hỗ trợ đi lại và hậu cần thiết yếu khi tham gia hoạt động trong các chương trình từ thiện nhân đạo của Quỹ, phù hợp với khả năng thực tế của Quỹ; 

  4. Được tôn vinh, khen thưởng khi có thành tích, đóng góp xuất sắc cho các hoạt động của Quỹ;

  5. Trong khi làm nhiệm vụ, tình nguyện viên bị thiệt hại về tài sản; tổn hại về sức khoẻ, tính mạng thì được Quỹ đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Điều 7. Kết nạp tình nguyện viên

  1. Người có nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện viên viết đơn đăng ký làm tình nguyện viên của Quỹ (theo mẫu điều 9), gửi theo email hoặc bưu điện tới Văn phòng của Quỹ.

  2. Khi nhận đơn Giám đốc điều hành Quỹ sẽ hẹn thời gian phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại. Sau đó Chủ tịch Hội Đồng Quỹ ra quyết định công nhận tình nguyện viên;

  3. Tình nguyện viên tham gia sinh hoạt và theo sự phân công nhiệm vụ của Giám đốc điều hành.

  Điều 8. Rút tên, xoá tên tình nguyện viên;

  1. Tình nguyện viên khi không có điều kiện và khả năng tham gia các hoạt động  của Quỹ liên tục trong 6 tháng mà không có lý do chính đáng thì rút tên khỏi danh sách tình nguyện viên.

  2. Tình nguyện viên vi phạm Điều lệ, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Quỹ thì bị xoá tên khỏi danh sách tình nguyện viên;

  Điều 9. Hồ sơ tình nguyện viên

  1. Hồ sơ tình nguyện viên gồm:

  a) Phiếu đăng ký tham gia tình nguyện viên có dán ảnh.

  b) Sổ quản lý tình nguyện viên.

  Các thông tin cá nhân tình nguyện viên được bảo mật.

  Trở thành TNV

  Sau khi bạn xem và đồng ý với nội quy của TNV, muốn trở thành TNV của Quỹ PTYTGDVN bạn chỉ cần điền thông tin cá nhân của bạn vào mẫu đăng ký TNV  và gửi cho chúng tôi. Bạn sẽ nhận được kết quả sau 1 tuần.