• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Phòng sáng chế

  Các lĩnh vực tư vấn chính:

   

  Tư vấn tra cứu sáng chế;

   

  Tư vấn nộp đơn và theo đuổi đơn sáng chế;

   

  Tư vấn chuyển giao và chuyển nhượng bằng sáng chế;

   

  Tư vấn nộp duy trì hiệu lực sáng chế.

  Back to Our People