• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Phòng sáng chế

  Lĩnh vực xử lý:

   

  Dịch bản mô tả sáng chế;

   

  Tư vấn tra cứu sáng chế;

   

  Tư vấn nộp đơn đăng ký sáng chế;

   

  Tư vấn theo đuổi đơn đăng ký sáng chế;

   

  Xử lý vi phạm sáng chế.

  Back to Our People