• » Thông điệp
 • » Hồ sơ công ty
 • » Văn phòng HAIHAN-IP
 • » Nhân sự
 • Phòng nhãn hiệu

  Lĩnh vực tư vấn chính:

   

  Tư vấn tra cứu nhãn hiệu;

   

  Tư vấn nộp đơn và theo đuổi đơn nhãn hiệu;

   

  Tư vấn chuyển nhượng đơn nhãn hiệu;

   

  Tư vấn nộp gia hạn nhãn hiệu.

  Back to Our People