• » Đăng ký sáng chế
 • » Đăng ký nhãn hiệu
 • » Đăng ký kiểu dáng (design)
 • » Xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ
 • » Thủ tục tại Lào
 • » Thủ tục tại Campuchia
 • » Thủ tục tại Myanma
 • Thủ tục đăng ký sáng chế

  HƯỚNG DẪN TỐI ƯU THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

  trao bang nhan hieu Duc Minh

  Việc chuẩn bị các tài liệu và hoàn thiện thủ tục đăng ký sáng chế giúp chủ đơn và các tác giả sáng chế xác lập được quyền đối với sáng chế của mình, nhờ đó giúp chủ sáng chế nâng tầm công nghệ và khai thác tối đa được lợi ích từ sáng chế.

  1) Cần chuẩn bị những tài liệu gì để bắt đầu thủ tục đăng ký sáng chế? 

  a. Cần chuẩn bị bản mô tả sáng chế, trong đó bản mô tả phải đáp ứng các yêu cầu sau:

   - Phần mô tả thuộc bản mô tả sáng chế phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật được đăng ký. Trong phần mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người nào có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải pháp đó; phải làm rõ tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền sáng chế); làm rõ tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp của giải pháp kỹ thuật (nếu văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp là Bằng độc quyền giải pháp hữu ích);

  - Phần mô tả phải bao gồm các nội dung sau đây:

          + Tên sáng chế: thể hiện vắn tắt đối tượng hoặc các đối tượng được đăng ký. Tên sáng chế phải ngắn gọn và không được mang tính khuếch trương hoặc quảng cáo;

          + Lĩnh vực sử dụng sáng chế: lĩnh vực trong đó đối tượng được sử dụng hoặc liên quan;

          + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các đối tượng tương tự đã biết, nếu có);

          + Bản chất kỹ thuật của sáng chế: bản chất của đối tượng, trong đó phải nêu rõ các dấu hiệu (đặc điểm) tạo nên đối tượng và phải chỉ ra các dấu hiệu (đặc điểm) mới so với các giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết;

          + Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);Bang nhan hieu HAIHAN-IP

          + Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;

          + Ví dụ thực hiện sáng chế;

          + Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

  Trong thủ tục đăng ký sáng chế, phần khó khăn nhất mà các tác giả gặp phải chính là làm sao để hoàn thiện được bản mô tả theo đúng quy định của luật sở hữu trí tuệ đồng thời bộc lộ được đầy đủ bản chất của sáng chế cần đăng ký.

  b. Cần chuẩn bị yêu cầu bảo hộ, trong đó:

  Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ và phải phù hợp với các quy định sau đây:

  - Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải được phần mô tả minh họa một cách đầy đủ, bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản cần và đủ để xác định được đối tượng, để đạt được mục đích đề ra và để phân biệt đối tượng với đối tượng đã biết.

  - Các dấu hiệu kỹ thuật trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ phải rõ ràng, chính xác và được chấp nhận trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

  - Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ không được viện dẫn đến phần mô tả và hình vẽ, trừ trường hợp viện dẫn đến những phần không thể mô tả chính xác bằng lời, như trình tự nucleotit và trình tự axit amin, nhiễu xạ đồ, giản đồ trạng thái v.v...

  - Nếu đơn có hình vẽ minh hoạ yêu cầu bảo hộ thì dấu hiệu nêu trong phạm vi (yêu cầu) bảo hộ có thể kèm theo các số chỉ dẫn, nhưng phải đặt trong ngoặc đơn. Các số chỉ dẫn này không được coi là làm giới hạn phạm vi (yêu cầu) bảo hộ.dang ky sang che

  - Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ nên (nhưng không bắt buộc) được thể hiện thành hai phần: "Phần giới hạn" và "Phần khác biệt", trong đó: "Phần giới hạn" bao gồm tên đối tượng và những dấu hiệu của đối tượng đó trùng với các dấu hiệu của đối tượng đã biết gần nhất và được nối với "Phần khác biệt" bởi cụm từ "khác biệt ở chỗ" hoặc "đặc trưng ở chỗ" hoặc các từ tương đương; "Phần khác biệt" bao gồm các dấu hiệu khác biệt của đối tượng so với đối tượng đã biết gần nhất và các dấu hiệu này kết hợp với các dấu hiệu của "Phần giới hạn" cấu thành đối tượng yêu cầu bảo hộ. Trong thủ tục đăng ký sáng chế, phần chuẩn bị yêu cầu bảo hộ là quan trọng nhất.

  c. Cần chuẩn bị bản tóm tắt sáng chế, trong đó:

  Bản tóm tắt sáng chế được dùng để mô tả một cách vắn tắt (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế. Trong thủ tục đăng ký sáng chế, phần tóm tắt là phần đơn giản nhất. Chủ đơn sáng chế cần nêu ra những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật đồng thời có thể đưa vào hình vẽ, công thức đặc trưng. 

  d. Cần chuẩn bị các hình vẽ, ảnh chụp minh họa giải pháp kỹ thuật.

  e. Cần chuẩn bị phân loại sáng chế quốc tế (IPC) theo Bảng Phân loại Sáng chế quốc tế của WIPO. (Tham khảo tại: International Patent Classification).

  f. Cần cung cấp tên, địa chỉ của chủ đơn và các tác giả sáng chế, trong đó:

  - Nếu chủ đơn là cá nhân thì tên và địa chỉ ghi theo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu;

  - Nếu chủ đơn là tổ chức thì tên và địa chỉ ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  dang ky sang cheg. Tài liệu tối thiểu để nộp đơn đăng ký sáng chế:

  Để nộp đơn đăng ký sáng chế vào Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn/đại diện người nộp đơn phải nộp các tài liệu sau đây:

  - Tờ khai đăng ký sáng chế;

  - Bản mô tả, hình vẽ, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt của sáng chế;

  - Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp qua đại diện Sở hữu Trí tuệ);

  - Chứng từ nộp lệ phí.

  2) Thời gian xử lý thủ tục đăng ký sáng chế mất bao lâu?

  Phần lớn tác giả khi tìm hiểu thủ tục đăng ký sáng chế đều quan tâm đến thời gian để nhận được văn bằng. Việc xử lý đơn đăng ký sáng chế gồm các giai đoạn sau:

  - Giai đoạn thẩm định hình thức: 1-2 tháng: trong giai đoạn hình thức, nếu đơn đăng ký có những sai sót như sự không thống nhất về tên và địa chỉ của chủ đơn trong tờ khai và trong giấy ủy quyền, phân loại sáng chế không đúng, cách thể hiện các phần trong bản mô tả không đúng, cách thể hiện yêu cầu bảo hộ không đúng, bản tóm quá dài hoặc không thể hiện đối tượng theo sáng chế hay phí nộp đơn không đầy đủ, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra thông báo thiếu sót hình thức và cho thời hạn 1 tháng để người nộp đơn khắc phục thiếu sót. Nếu thiếu sót được khắc phục, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

  - Công bố đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có yêu cầu công bố sớm, đơn sáng chế được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ. Người nộp đơn có thể tra cứu thông tin đơn công bố tại: http://iplib.noip.gov.vn

  - Giai đoạn thẩm định nội dung: Trong thời gian 18 tháng kể từ ngày nộp xét nghiệm nội dung hoặc ngày công bố đơn, tùy theo ngày nào muộn hơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ ra công văn về kết quả thẩm định nội dung.

  - Giai đoạn cấp bằng: giai đoạn này khoảng 1 tháng kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ phí cấp bằng.

  3) Chi phí hoàn thiện thủ tục đăng ký sáng chế là bao nhiêu?

  Một trong những vấn đề mà chủ đơn quan tâm khi tìm hiểu về thủ tục đăng ký sáng chế đó là chi phí thực hiện việc đăng ký. Phí đăng ký sáng chế được tính theo số điểm yêu cầu bảo hộ độc lập đăng ký và số trang của bản mô tả từ thứ 6 trở đi. Thông thường, khi nộp tờ khai đăng ký sáng chế, người nộp đơn phải nộp các loại phí sau đây:

  Van phong Haihan-ip- Lệ phí nộp đơn cho các điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;

  - Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ 6 trở đi;

  - Lệ phí công bố đơn;

  - Lệ phí công bố đơn bổ sung từ hình thứ 2 trở đi;

  - Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung;

  - Phí thẩm định nội dung.

  Ngoài ra, nếu đơn xin hưởng quyền ưu tiên thì người nộp đơn sẽ phải nộp lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

  Như vậy, chi phí cho việc nộp một đơn sáng chế sẽ khác nhau. Nếu một đơn sáng chế chỉ có đăng ký cho một yêu cầu bảo hộ độc lập và có dưới 6 trang mô tả thì chi phí sẽ ở mức thấp nhất.

  Câu hỏi đặt ra là nếu nộp đơn đăng ký sáng chế cho một giải pháp kỹ thuật chỉ có 1 yêu cầu bảo hộ độc lập thì toàn bộ chi phí hết bao nhiêu? Đơn có nhiều yêu cầu bảo hộ độc lập thì toàn bộ chi phí hết bao nhiêu? Các tác giả sáng chế có thể liên hệ HAIHAN-IP bằng cách gọi đến số 024.3202.8111/ 024.3202.8222 hoặc 0983.788.469 hoặc gửi email đến: hh@haihan.vn, chúng tôi rất vui lòng báo giá cụ thể để quý khách hàng cân nhắc việc đăng ký đồng thời làm rõ hơn về thủ tục đăng ký sáng chế để chủ đơn có kế hoạch thực hiện.

  dang ky nhan hieu4. Đại diện Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) ở đâu? Có nên đến văn phòng của HAIHAN-IP để làm rõ những vấn đề trước khi thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế không?

  Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình. Để hiểu được sáng chế từ tác giả, HAIHAN-IP mong muốn được gặp gỡ tác giả tại văn phòng của chúng tôi để chúng tôi có thể tìm hiểu về bản chất kỹ thuật của sáng chế  trước khi viết bản mô tả và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để nộp đơn. 

  Văn phòng của HAIHAN-IP tại Tầng 12A, tòa nhà Center Building Hapulico Complex, số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa nhà này cách Cục Sở hữu Trí Tuệ khoảng 1km. Đây là địa điểm thuận lợi cho HAIHAN-IP thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí Tuệ. Xin vui lòng xem chỉ dẫn đường đến văn phòng của chúng tôi tại: Chỉ dẫn đường đến văn phòng HAIHAN-IP.

  Để làm rõ tất cả những vẫn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế, chúng tôi rất vui lòng gặp gỡ các tác giả sáng chế tại văn phòng chúng tôi để giải đáp tất cả những câu hỏi liên quan đến thủ tục và chi phí đăng ký sáng chế cũng như để được tư vấn về chiến lược xây dựng, sử dụng độc quyền và bảo vệ sáng chế của mình.

  Ngoài đăng ký độc quyền sáng chế, chúng tôi còn đăng ký độc quyền nhãn hiệu sản phẩm, tham khảo thêm tại: Hướng dẫn tối ưu chi phí và thủ tục khi Đăng ký nhãn hiệu

  Tra cuu sang che

  Tra cứu sáng chế

  Tra cứu sáng chế nhằm tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật đã đăng ký. Để thực hiện việc tra cứu sáng chế, người tra cứu cần biết thông tin về chủ đơn, địa chỉ của chủ đơn, tác giả, địa chỉ của tác giả, tên sáng chế, phân loại sáng chế hoặc một số thông tin khác của sáng chế.

  >> Xem tiếp 

  Trademark Madrid Hai Han

  Đăng ký sáng chế quốc tế (đơn PCT)

  Để bảo hộ sáng chế ở nước ngoài, chủ đơn có thể thực hiện việc nộp đơn sáng chế theo PCT và chỉ định những quốc gia cần đăng ký. 

  >> Xem tiếp

   

  gia han sang che

  Duy trì hiệu lực sáng chế

  Sáng chế được cấp bằng có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên hàng năm chủ sở hữu sáng chế cần thực hiện việc duy trì hiệu lực sáng chế.

  >> Xem tiếp

  dang ky nhan hieu

   

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục cần thiết để đạt được cơ sở pháp lý về quyền sở hữu thương hiệu, được sử dụng độc quyền nhãn hiệu, có thể công khai về quyền sở hữu thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. >> Xem tiếp

   _____________________________________

  Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

  hoai le tan

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (Đại diện Sở hữu Trí tuệ HAIHAN-IP)

  Mã đại diện: 174

  Tầng 12A, Tòa nhà văn phòng Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

  Tel: 024-3202 8111 hoặc 024-3202 8222___Fax: 024-3202 8333

  Số hotline: 0983 788 469

  Email: hh@haihan.vn

  Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.